IIS 7 üzerinde .NET 4.0 uygulaması çalıştırma – HTTP Error 404.17 The requested content appears to be script and will not be served by the static file handler.

IIS üzerinde .net framework 4 yüklü değilse, 4.0 için uygun apppool ayarlarını yapamazsınız.Bu durumda yapacağınız işlem command prompt üzerinden
4.0 ayarlarını yüklemenizdir.

64 bit için kırmızı kutucuktaki dizini girerek çalıştın.

Capture

System.InvalidOperationException: Unable to generate a temporary class (result=1) hatası almanız durumunda C:\Windows\Temp klasöründe IIS_IUSRS kullanıcısına tam erişim yetkisi verin.

Asp.Net Datatable Sorting – Asp.Net Datatable’da sıralama işlemi

C#

DataView dv = new DataView(GetData());

dv.Sort = "TrainingName asc";

DataTable dt = new DataTable();

dt = dv.ToTable(true, "TrainingName", "TrainingId");

ddlTrainings.Items.Add(new ListItem("Egitim", "0"));

foreach (DataRow row in dt.Rows) {
	ListItem List = new ListItem();

	List.Value = row["TrainingId"].ToString();
	List.Text = row["TrainingName"].ToString();

	ddlTrainings.Items.Add(List);
}

VB

Dim dv As New DataView(GetData())

    dv.Sort = "TrainingName asc"

    Dim dt As New DataTable

    dt = dv.ToTable(True, "TrainingName", "TrainingId")

    ddlTrainings.Items.Add(New ListItem("Egitim", "0"))

    For Each row As DataRow In dt.Rows

      Dim List As New ListItem

      List.Value = row("TrainingId").ToString
      List.Text = row("TrainingName").ToString

      ddlTrainings.Items.Add(List)
    Next

  End Sub

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.
Bu hata ile karşılaştığınızda muhtemelen yüksek framework bir uygulamayı daha düşük iis ayarında çalıştırmaya çalışıyorsunuzdur.Bu durumda yapacağımız işlemler aşağıdaki gibidir.

IIS Serverumuz üzerindeki ISAPI and CGI seçeneğinden 4.0 dll’lerini izinli hale geitriyoruz.

iisisapi

iisisapi1

C# Dosyalama İşlemleri (StreamReader,StreamWriter)

C# ta dosya oluşturma , oluşturulan dosyanın içine text yazma ve okuma işlemleri için aşağıdaki kod bloklarını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod bloğu ile Logs klasörü oluşturup içinde log.txt isimli soya oluşturup Dosya oluşturuldu yazısı yazırıyoruz.

         string = "Dosya oluşturuldu";        

        string path = Directory.GetCurrentDirectory();
        
        string filename= @"\Logs\";

         if (!Directory.Exists(path + filename))
          Directory.CreateDirectory(path + filename);

        StreamWriter sw = File.AppendText(filepath +"Log.txt");

        sw.WriteLine(s);
        sw.Flush();
        sw.Close();

Log.txt dosyasını satır bazlı okuyoruz.

      string line;

      System.IO.StreamReader file =
        new System.IO.StreamReader("D:\\Log.txt");
      while ((line = file.ReadLine()) != null)
      {
        Console.WriteLine(line);
      }

      file.Close();
      Console.ReadLine();

ASP.NET ve SQL’de IP adresi getirme

Bulunduğunuz server’un ip adresini getiren asp.net kodu

string strHostName = System.Net.Dns.GetHostName();
IPHostEntry ipHostInfo = Dns.Resolve(Dns.GetHostName());
IPAddress ipAddress = ipHostInfo.AddressList[0];

Bulunduğunuz server’un ip adresini getiren sqlkodu

DECLARE @IP_Address varchar(255)
SELECT @IP_Address = client_net_address FROM sys.dm_exec_connections
WHERE Session_id = @@SPID

print(@IP_Address)

SQL Server Saving changes is not permitted hatası

Bu uyarı mesajıyla karşılacağımız zaman sql server ‘da tools menusü altından options seçeneğini seçiyoruz.Çıkan ekranda Designers sekmesini seçerek çıkan ekranda

 • Warn about difference detection
 • Warn about tables affected
 • Prevent saving changes that require table re-creation
 • sekmelerinin işaretleri kaldırıyoruz.Bundan sonra değişikliklerimizi kayıt edebiliriz.

  Untitled-1

  Untitled-2

  Turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the configuration behavior) on the server

  Web servis çalıştığı esnada hataları görebilmemiz için Web.Configte bazı değişikler yapmamız gerekiyor.
  includeExceptionDetailInFaults=”true” özelliğini true yaptığımız zaman serviste oluşan hataları görebiliriz.

  <configuration>
   <system.serviceModel>
    <serviceBehaviors>
     <behavior name="debug">
      <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" />
     </behavior>
    </serviceBehaviors>
    ...
   </system.serviceModel>
  </configuration>