Asp.Net Datatable Sorting – Asp.Net Datatable’da sıralama işlemi

C#

DataView dv = new DataView(GetData());

dv.Sort = "TrainingName asc";

DataTable dt = new DataTable();

dt = dv.ToTable(true, "TrainingName", "TrainingId");

ddlTrainings.Items.Add(new ListItem("Egitim", "0"));

foreach (DataRow row in dt.Rows) {
	ListItem List = new ListItem();

	List.Value = row["TrainingId"].ToString();
	List.Text = row["TrainingName"].ToString();

	ddlTrainings.Items.Add(List);
}

VB

Dim dv As New DataView(GetData())

    dv.Sort = "TrainingName asc"

    Dim dt As New DataTable

    dt = dv.ToTable(True, "TrainingName", "TrainingId")

    ddlTrainings.Items.Add(New ListItem("Egitim", "0"))

    For Each row As DataRow In dt.Rows

      Dim List As New ListItem

      List.Value = row("TrainingId").ToString
      List.Text = row("TrainingName").ToString

      ddlTrainings.Items.Add(List)
    Next

  End Sub

C# Dosyalama İşlemleri (StreamReader,StreamWriter)

C# ta dosya oluşturma , oluşturulan dosyanın içine text yazma ve okuma işlemleri için aşağıdaki kod bloklarını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod bloğu ile Logs klasörü oluşturup içinde log.txt isimli soya oluşturup Dosya oluşturuldu yazısı yazırıyoruz.

         string = "Dosya oluşturuldu";        

        string path = Directory.GetCurrentDirectory();
        
        string filename= @"\Logs\";

         if (!Directory.Exists(path + filename))
          Directory.CreateDirectory(path + filename);

        StreamWriter sw = File.AppendText(filepath +"Log.txt");

        sw.WriteLine(s);
        sw.Flush();
        sw.Close();

Log.txt dosyasını satır bazlı okuyoruz.

      string line;

      System.IO.StreamReader file =
        new System.IO.StreamReader("D:\\Log.txt");
      while ((line = file.ReadLine()) != null)
      {
        Console.WriteLine(line);
      }

      file.Close();
      Console.ReadLine();

ASP.NET Code Behind javascript çalıştırma

.net projelerimizde bazı durumlarda codebehind’da javascript kodlarımızın tetiklenmesini isteriz , böyle bir durumla karşılaştığımızda aşağıda yazacağım örnek kod bloğu sayesinde istediğimiz javascript kodumuzu çalıştırabiliriz.

ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "alert", "<script>alert('Error.')</script>");

Crystal Report Parametre Eksik Sorunu

Crystal Reportta parametre eklerken dikkat etmemiz unsurlardan en önemlisi datasource’u set ettmiğiz kod bloğunun parametreleri set edeceğimiz kod bloğunda önce olmasıdır.

ReportDocument dRPTSoz = New ReportDocument();

//Önce datasource set edilmeli
dRPTSoz.Database.Tables("Table").SetDataSource(ds.Tables(0));

//Daha sonra parametreler set edilmeli
dRPTSoz.SetParameterValue("Toplam", "Deneme");

Html Tag’i temizleyen fonksiyonlar

Bazı durumlarda bir siteden veya başka bir şekilde elde ettiğimiz, içinde html taglerinin bulunduğu string ifadeleri temizlemek isteyebiliriz bu durumlarda kullanılabilicek birkaç method aşağıda mevcuttur.

1.Method(Extension)

public static string StripHtmlTags(this string str)
    {
      if (str == null) return null;

      char[] array = new char[str.Length];
      int arrayIndex = 0;
      bool inside = false;

      for (int i = 0; i < str.Length; i++)
      {
        char let = str[i];
        if (let == '<')
        {
          inside = true;
          continue;
        }
        if (let == '>')
        {
          inside = false;
          continue;
        }
        if (!inside)
        {
          array[arrayIndex] = let;
          arrayIndex++;
        }
      }
      return new string(array, 0, arrayIndex);
    }

2.Method

public string taglari_at(string metin)
  {
    metin = Regex.Replace(metin, "<[^>]*>", string.Empty);
    metin = metin.Replace("<p>", "");
    metin = metin.Replace("</p>", "");
    return metin;
  }

ResponseRedirect True ve False Özelliği

ResponseRedirect kullanımında iki tane overload işlemin olduğunu farketmişsinizdir.Bunlardan birinde fonksiyonun içine sadece yönlendirmek istediğimiz url ‘yi veriyoruz.İkincisinde ise Boolen bir değer isteniyor eğer burada “false” kullanırsak aşağıdaki kod satırında önce redirect işlemi olmasına rağmen kod bloğu bitine kadar işlemlere devam edilecektir ve i’nin değeri bir artacaktır ve yönlendirme işlemi gerçekleşecektir , fakat “true” kullanılırsa sayfa yönlendirmesinden sonraki kodlar işlenmeyecektir.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 Response.Redirect("/Default.aspx", false);
 int i=0;
 i++;
}