IIS 7 üzerinde .NET 4.0 uygulaması çalıştırma – HTTP Error 404.17 The requested content appears to be script and will not be served by the static file handler.

IIS üzerinde .net framework 4 yüklü değilse, 4.0 için uygun apppool ayarlarını yapamazsınız.Bu durumda yapacağınız işlem command prompt üzerinden
4.0 ayarlarını yüklemenizdir.

64 bit için kırmızı kutucuktaki dizini girerek çalıştın.

Capture

System.InvalidOperationException: Unable to generate a temporary class (result=1) hatası almanız durumunda C:\Windows\Temp klasöründe IIS_IUSRS kullanıcısına tam erişim yetkisi verin.

Asp.Net Datatable Sorting – Asp.Net Datatable’da sıralama işlemi

C#

DataView dv = new DataView(GetData());

dv.Sort = "TrainingName asc";

DataTable dt = new DataTable();

dt = dv.ToTable(true, "TrainingName", "TrainingId");

ddlTrainings.Items.Add(new ListItem("Egitim", "0"));

foreach (DataRow row in dt.Rows) {
	ListItem List = new ListItem();

	List.Value = row["TrainingId"].ToString();
	List.Text = row["TrainingName"].ToString();

	ddlTrainings.Items.Add(List);
}

VB

Dim dv As New DataView(GetData())

    dv.Sort = "TrainingName asc"

    Dim dt As New DataTable

    dt = dv.ToTable(True, "TrainingName", "TrainingId")

    ddlTrainings.Items.Add(New ListItem("Egitim", "0"))

    For Each row As DataRow In dt.Rows

      Dim List As New ListItem

      List.Value = row("TrainingId").ToString
      List.Text = row("TrainingName").ToString

      ddlTrainings.Items.Add(List)
    Next

  End Sub