Turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the configuration behavior) on the server

Web servis çalıştığı esnada hataları görebilmemiz için Web.Configte bazı değişikler yapmamız gerekiyor.
includeExceptionDetailInFaults=”true” özelliğini true yaptığımız zaman serviste oluşan hataları görebiliriz.

<configuration>
 <system.serviceModel>
  <serviceBehaviors>
   <behavior name="debug">
    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" />
   </behavior>
  </serviceBehaviors>
  ...
 </system.serviceModel>
</configuration>

SQL Unique index ile çift kayıt sorununa çözüm

Merhaba arkadaşlar sql’de indexlerin genelde performans arttırma özelliklerini kullanırız bununla ilgili makaleler önümüzdeki hafta içinde yazıyor olacağım fakat bu örnekte oluşturacağımız index ile herhangi bir kolonu tekrar eden bir kaydın önüne geçmeye çalışacağız.

Öncelikle tbl_Musteri adında Ad,Soyad ve Mail kolonları bulunan bir tablomuz olsun bu tabloda mail adresleri unique olsun ve aynı mail adresi girilmeye çalışıldığında bunun önüne geçelim.

1

2

3

Daha önce deneme@gmail.com mail adresiyle tanımlanmış bir kayıt olsun yine bu maille bir kayıt girildiğinde aşağıdaki hatayı alırız.

Msg 2601, Level 14, State 1, Line 3
Cannot insert duplicate key row in object ‘dbo.tbl_Musteri’ with unique index ‘NonClusteredIndex-20140309-190654’. The duplicate key value is (deneme@gmail.com).

4

ASP.NET Dataset ile xml okuma

Bir xml dosyasını dataset ile okuyup gridview’de gösterebiliriz bununla ilgili örnek kod bloğunu aşağıda bulabilirsiniz.

 DataSet ds = new DataSet();

 ds.ReadXml(@"http://www.w3schools.com/xml/note.xml");

 DataTable dt = ds.Tables[0];

 GridView1.DataSource = dt;
 GridView1.DataBind();

Web.Config’te appsettings’teki verilere codebehind’da ulaşma

Web.Config üzerindeki tanımlamalardan ulaşılmak istenen özelliklerden biri olan appSettings’e code behind kısmından nasıl ulaşacağımızı bakalım.

Öncelikle appSettings’in tanımlamasına bakalım.

<configuration>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />   
  </system.web>
 <appSettings>
  <add key="Deneme" value="2014"/>
 </appSettings>
</configuration>

Yukarıda belirlediğimiz appSettings’e aşağıdaki kod bloğuyla ulaşabiliriz.

System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.AppSettings["Deneme"];

SQL Tarih Fonksiyonları

Bu makalemizde Sql server’da sıkça kullandığımız tarih fonksiyonlarından ve 2012 ile gelen yeni tarih fonksiyonlarından bahsedeceğim.

DATEPART
Belirlediğimiz tarihin gün,ay ve yıl’ını öğrenmek için kullanacağımız fonksiyonlardan biridir.

select datepart(dd,'01/02/2014')
select datepart(mm,'01/02/2014')
select datepart(yy,'01/02/2014')

sonuç olarak birinci sorugumuz 1 , ikinci sorgumuz 2 ,ve 3.sorgumuz 2014 değerini döndürecektir.

ISDATE
Isdate fonksiyyonu girdiğimiz tarihin geçerli bir tarih olup olmadığını kontrol edebileceğimiz fonksiyondur.

set language turkish
select ISDATE('01/01/2014')
select ISDATE('15/13/2014')

Birinci sorgumuz 1 değerini döndürecektir fakat ikinci sorgu 0 değeri döndürecektir bunun sebebi 13.ay olmamasıdır.

DATEADD

Herhangi bir tarihe istediğimiz şekilde gün ,ay ve yıl ekleyerek yeni tarihler elde edebileceğimiz fonksiyondur.

select Dateadd(yy,1,'01/01/2014')

Sorgumuzun sonucunda 01/01/2015 tarihini elde edeceğiz.

DATEDIFF

İki tarih arasındaki gün,ay ve yıl farkını bulabileceğimiz fonksiyondur.

select DATEDIFF(yy,'01/01/2010','01/01/2014')

Sorgumuzunu sonucunda iki tarih arasında 4 yıl fark olduğunu bulacağız.

DATEFROMPARTS

Belirlediğimiz parametrelerle tarih oluşturmamızı sağlayan fonksiyondur.

select DATEFROMPARTS(2014,1,1)

Sorgu sonucunda 2014-01-01 tarihini elde edeceğiz.

EOMONTH

2012 ile gelen emonth fonskiyonu bulunduğumuz ayın kaç gün sürdüğünü belirten fonskiyondur.

select EOMONTH('01/01/2014')

Sorgusunun sonucunda 2014-01-31 değerini elde ederiz.